Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.