Tờ trình Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Tờ trình số 107/TTr-SGDĐT về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.