Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 984/SGDĐT- GDTXCN ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đối với GDTX, cụ thể như sau:
1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, nội dung gồm hai phần:
1.1. Báo cáo tống kểt năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Báo cáo kết quả các nội dung trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học (Công văn số 984/SGDĐT- GDTXCN ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đảo tạo) và làm rõ thêm một số nội dung:
– Việc triển khai, thực hiện Kẻ hoạch sổ 2288 /KH-UBND ngày 10/9/2014 của Úy ban nhân dân tỉnh về việc “thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29-4-2014 của BCH đảng bộ tỉnh khỏa XIV thực hiện Nghị quyết sổ 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của BCH TƯ Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cẩu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tể”.
– Việc triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tại các trung tâm học tập cộng đồng (Công văn số 53/SGDĐT-GDTXCN ngày 20/01/2015 của Sớ Giáo dục và Đào tạo).
– Việc đổi mới phương pháp dạy và học; đổi mới kiểm tra đánh giá; đổi mới sinh hoạt tố chuyên môn; tham gia trường học kểt nối và các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên.
– Kết quả 03 năm triển khai thực hiện Ke hoạch số 2780/KH-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Đe án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, trong đó, nêu rõ kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án.
– Việc triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống, ban hành theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT “Quy định Quản Ịý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chỉnh khóa”.
– Việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN