Hướng dẫn phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/7/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 876/STP-PBGDPL về việc Phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.