Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024

2. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

3. Phụ lục 1 – Danh sách thí sinh trúng tuyển

4. Phụ lục 2 – Danh sách thí sinh không trúng tuyển