Tài liệu Tổng kết năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023

1. Chương trình Hội nghị: Tải tại đây 

2. Tải báo cáo tổng kết: Báo cáo Tổng kết

3. Tải Báo cáo tổng kết Nghị Quyết 29: Báo cáo tổng kết NQ29

4. Tải Báo cáo sơ kết 03 năm Kế hoạch phát triển Giáo dục: Tải tại đây

5. Các tham luận tại Hội nghị: Tham luận