Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 285/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.