Báo cáo công tác thanh tra năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 474/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác thanh tra năm 2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.