Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.