Quyết-định-kiện-toàn-Ban-Chỉ-đạo-ISO-năm-2024

Quyết-định-kiện-toàn-Ban-Chỉ-đạo-ISO-năm-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024

Lượt xem:

  [...]
QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ ngành GDĐT

QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ ngành GDĐT

Lượt xem:

[...]
Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng ISO năm 2024doc

Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng ISO năm 2024doc

Lượt xem:

    [...]
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024

Lượt xem:

  [...]
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Lượt xem:

[...]
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2. Phục lục 1: Bộ tiêu chí của các sở, ngành 3. Phục lục 2: Bộ tiêu chí các huyện, thành [...]
Trang 1 / 212 »