Danh mục tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 :Tải tại đây

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: Tải tại đây

3. SƠ BỘ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG GRDP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021: Tải tại đây

4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2021 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 64/2020/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH: Tải tại đây

5. PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN:  Tải tại đây

6. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP:Tải tại đây

7. THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH: Tải tại đây

8. CÔNG TÁC CHỈNH TRANG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THI: Tải tại đây

9. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: Tải tại đây

10. BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 -2021: Tải tại đây: BAO CAO TONG KET NAM HOC 2020 – 2021

Đối với các Luật và Thông tư vui lòng tải từ các nguồn chính thống trên mạng internet.