Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.