• Lê Châu Vân
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Trưởng phòng
 • 0603913024; DĐ: 0905095899
Nguyễn Quốc Lượng
 • Nguyễn Quốc Lượng
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Phó Trưởng phòng
 • 06032211466; DĐ: 0905196889
Vũ Tuấn Anh
 • Vũ Tuấn Anh
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Phó trưởng phòng
 • 0603916927; DĐ: 0983781698
 • Y Việt
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Phó trưởng phòng
 • 0603916927; DĐ: 0987375096
 • Nguyễn Thọ Đức
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0602211466; DĐ: 0905061104
 • Nguyễn Thị Nhung
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0603913024; DĐ: 0949 565 666