Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

2. Phụ lục 1 – Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Và Đào tạo năm học 2022-2023

3. Phụ lục – Danh sách thí sinh không trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Và Đào tạo năm học 2022-2023