Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Nội dung thông báo

2. Danh sách TS đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1

3. Danh sách TS không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 1