Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 đối với Giáo viên trung học phổ thông, Giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 đối với Giáo viên trung học phổ thông, Giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II

2. Phụ lục kết quả hồ sở của Giáo viên xét thăng hạng