Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1889/BGDĐT-GDDT ngày 27/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đổi với giáo dục dân tộc;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
1. Căn cứ Công văn sổ 1040/SGD&ĐT-GDDT ngày 16/9/2015 của Sờ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc và chức năng, nhiệm vụ của đcm vị, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc theo đề cương và cung cấp đầy đủ thông tin theo các biếu mẫu (gửi kèm).
2. Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục dân tộc) trước ngày 04/6/2016 bằng văn bản và bằng email qua địa chỉ: phonggddt.sokontum@kontum.edu.vn.
Nội dung chi tiets xin xem thêm file đính kèm.

Download (PDF, Unknown)


Download (XLS, 17KB)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN