Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, thống kê hiện trạng CNTT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng GD&ĐT huyện, thành phố báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, thống kê hiện trạng Công nghệ thông tin (CNTT) và kết xuất dữ liệu Hệ thống quản lý nhà trường.

 1) Báo cáo tổng kết và thống kê:

– Đối với các Phòng GD&ĐT huyện/TP: Báo cáo theo mẫu ở phụ lục kèm theo và thống kê số liệu hiện trạng CNTT theo mẫu file Excel gửi kèm.
– Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Thống kê số liệu về hiện trạng CNTT theo mẫu file Excel gửi kèm.
2) Kết xuất dữ liệu Hệ thống quản lý nhà trường (V.EMIS):
Kết xuất dữ liệu các phân hệ sau:
Phân hệ Quản lý học sinh (có điểm tổng kết năm học);
Phân hệ Quản lý thư viện, thiết bị (kết xuất ở dạng sao lưu dữ liệu);
Phân hệ Quản lý cán bộ, giáo viên-PMIS (cập nhật thông tin cán bộ, giáo viên đến cuối năm học).
Riêng Hệ thống Thông tin quản lý giáo dục (EMIS) thực hiện theo Công văn số 627/SGDĐT-KHTC ngày 12/5/2014 của Sở GD&ĐT.
Các báo cáo, thống kê và dữ liệu gửi về Sở GD&ĐT  trước ngày 5/6/2014 .