Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.