Phạm Thị Trung
 • Phạm Thị Trung
 • Lãnh đạo Sở
 • Giám đốc
 • 060.3861609, DĐ: 0932538778
Đoàn Thành Nhân
 • Đoàn Thành Nhân
 • Lãnh đạo Sở
 • Phó Giám đốc
 • 0603862670; DĐ: 0905159215
Nguyễn Trọng Thắng
 • Nguyễn Trọng Thắng
 • Lãnh đạo Sở
 • Phó giám đốc
 • 060.3864118; DĐ: 0905 123 988
Đinh Thị Lan
 • Đinh Thị Lan
 • Lãnh đạo Sở
 • Phó Giám đốc
 • 0603861609 DĐ: 0905200974