Lãnh đạo Sở

Phạm Thị Trung
Phạm Thị Trung Lãnh đạo Sở Giám đốc 060.3861609, DĐ: 0932538778 Email: phamthitrung@kontum.edu.vn
Đoàn Thành Nhân
Đoàn Thành Nhân Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc 0603862670; DĐ: 0905159215 Email:
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng Lãnh đạo Sở Phó giám đốc 060.3864118; DĐ: 0905 123 988 Email: nguyentrongthang@kontum.edu.vn
Đinh Thị Lan
Đinh Thị Lan Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc 0603861609 DĐ: 0905200974 Email: dinhthilan@kontum.edu.vn