Lãnh đạo Sở

Nguyễn Phúc Phận
Nguyễn Phúc Phận Lãnh đạo Sở Giám đốc 060.3861609, DĐ: 0985 222 096 Email: phan61@kontum.edu.vn
Nguyễn Hóa
Nguyễn Hóa Lãnh đạo Sở Phó giám đốc 060.3862670; DĐ: 0906 426 877 Email: nguyenhoa@kontum.edu.vn
Nguyễn Trọng Thắng
Nguyễn Trọng Thắng Lãnh đạo Sở Phó giám đốc 060.3864118; DĐ: 0905 123 988 Email: nguyentrongthang@kontum.edu.vn
Đinh Thị Lan
Đinh Thị Lan Lãnh đạo Sở Phó Giám đốc 0603861609 DĐ: 0905200974 Email: dinhthilan@kontum.edu.vn