Thanh tra Sở

Huỳnh Thời Thanh tra Sở Chánh Thanh tra 0603917529; DĐ: 0905156107 Email
Nguyễn Thế Minh Thanh tra Sở Phó chánh Thanh tra 0603916903; DĐ: 0905367611 Email
Trần Tấn Sự Thanh tra Sở Chuyên viên 0603916903; DĐ: 0914157170 Email