Thanh tra Sở

Lê Xuân Thạnh Thanh tra Sở Chánh Thanh tra 0603863216; DĐ: 0905117725 Email
Nguyễn Thế Minh Thanh tra Sở Phó chánh Thanh tra 0603916903; DĐ: 0905367611 Email
Bùi Vũ Phong Thanh tra Sở Chuyên viên 0603862619; DĐ: 0988987868 Email
Trần Thị Nữ Thi Thanh tra Sở Viên chức biệt phái 01234242288 Viên chức biệt phái