Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Huỳnh Thời Phòng Tổ Chức Cán Bộ Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ 0603917529; DĐ: 0905156107 Email
Trương Quang Hà
Trương Quang Hà Phòng Tổ Chức Cán Bộ Phó trưởng phòng 0603864227; DĐ: 0935200232 Email
Hà Tiến Dũng
Hà Tiến Dũng Phòng Tổ Chức Cán Bộ Phó trưởng phòng 0603864227; DĐ: 0985925126 Email
Tạ Thị Thanh
Tạ Thị Thanh Phòng Tổ Chức Cán Bộ Chuyên viên 0603863216; DĐ: 0962445969 Email