Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Lê Xuân Thạnh Phòng Tổ Chức Cán Bộ Trưởng phòng 0603863216; DĐ: 0905117725 Email
Hà Tiến Dũng Phòng Tổ Chức Cán Bộ Phó trưởng phòng 0603864227; DĐ: 0985925126 Email
Trương Quang Hà
Trương Quang Hà Phòng Tổ Chức Cán Bộ Phó trưởng phòng 0603864227; DĐ: 0935200232 Email