Triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập- Xóa mù chữ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tuwrquanr lý phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ, Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT huyện/TP thực hiện như sau:

 Phân công cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm chủ trì công tác PCGD-XMC ở cấp xã, huyện, đốc thúc việc nhập dữ liệu đúng thời hạn, làm sạch số lieeujvaf khai thác số liệu phục vụ công tác quản lý.

(xem thêm các nhiệm vụ trong văn bản kèm theo.