Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 109/BC-SGDĐT về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2024.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.