Ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/3/2015 Bộ GD&ĐT ra Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”.

1. Mục đích của cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác với Microsoít Việt Nam nhằm:

–   Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phố thông vận dụng công nghệ thông tin vào:

+ Đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiếm tra, đánh giá kết quả giáo dục, dạy học;

              + Tăng cưò’ng khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển nghề nghiệp.

–   Tạo cơ hội đê các nhà giáo công bố sản phấm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ công tin của bản thân.

3. Nội dung thi

Những sáng tạo của giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục học sinh phổ thông, và phát triển nghề nghiệp; cụ thế như sau:

–   Nhũng sán2 tạo được thể hiện trong hoạt động niihề nehiệp hàng ngày như: dạy học, giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, cône tác Đoàn, Đội; làm việc với cha mẹ học sinh, cộng đồng…

–   Nhũng sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của bản thân và đồng nghiệp như: mạng lưới phát triển nghề nghiệp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn…

4. Đối tưong dư thi

Giáo viên các trưcmg phổ thông (kể cả giáo viên các trưòìig ngoài công lập) và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

ĐÍNH KÈM 1

ĐÍNH KÈM 2