Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 475/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./