Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo số 287/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.