Báo cáo về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 4878/BGDĐT-CTHSSV ngày 22/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị báo cáo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh; Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Turn báo cáo việc thực hiện các chính sách hồ trợ học sinh theo yêu cẩu, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện

1.1.       Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú (theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thũ tướng Chính phủ)

a.   Đối tượng: Học sinh bán trú cấp tiểu học, trung học cơ sở đan£ học tại các trường phổ thông dấn tộc bán trú, trường tiểu học, trung học cơ sở công lập khác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được xét duyệt theo tiêu chí do Uy ban nhân dân tỉnh ban hành (căn cứ vào quy định tại Quyêt định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐ Г-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Kể hoạch và Đầu tư và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

b.   Sổ lượng học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở từ tháng 01/2011 đến hét tháng 5/2015, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm: 225_1.pdf

Phòng GDDT