UBND tỉnh ban hành Danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn.

Quyết định này quy định rõ các thôn, làng trong địa bàn toàn tỉnh xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, làm căn cứ để xét hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.