Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiêm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên như sau:

1. Công tác khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục

1.1.  Đổi với Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016:

a)Tiếp tục tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề sử dụng trong tuyển sinh. Cụ thể:

–     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xă hội về Kỳ thi;

–     Tố chức đánh giá và rút kinh nghiệm đoi với những hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gỉa năm 2015; trên cơ sở đó, chỉ đạo việc dạy, học, kiểm tra đánh giá tại các đơn vị phù họp với yêu cầu đổi mói về hình thức thi hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế;

–     Chỉ đạo các đơn vị lập ma trận đề thi, ra đề thi minh họa theo hướng đánh giá năng lực, tăng dần các câu hỏi vận dụng, câu hỏi mở ở cả 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao;

–     Ban hành kịp thòi các văn bản hưóng dẫn tổ chức thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và các văn bản liên quan khác;

–     Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi để cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của Kỳ thi;

–     Chủ trì cụm thi tại địa phương (nếu có) dành cho thí sinh đăng kí dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT; sớm xây dựng phương án tổ chức thi tại cụm thi địa phương đúng theo quy chế và phù hợp với thực tế của địa phương; xây dựng phương án dự phòng các tình huống rủi ro và tình huông phát sinh trong quá trình tổ chức thi; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tô chức thi tại địa phương; phối hợp với các trường Đại học tố chức coi thi, chấm thi; tố chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh của tỉnh nghiêm túc, đúng quy chế; phối hợp với các phòng chức năng trong công tác tuyển sinh đại học, cao đắng;

–     Chỉ đạo, giám sát các đơn vị tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do tại địa phương đăng kí dự thi đúng quy định.

b)Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tố chức thỉ; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thi.

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm: 1109.pdf

Phòng KTKĐCLGD