Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai cuộc thi ”Tin học trẻ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 762 CV/TĐTN TTNTH, ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum về việc phối hợp triển khai các nội dung tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tĩnh Kon Tum iần thứ XV năưi 2014 và tham gia Hội thi ‘Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ XX năm 2014.

Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ, giáo viên phối hợp triển khai các nội dung tổ chức Hội thi “Tỉ.r. học^trẻ” tỉnh Kon Tum lần thứ XV năm 2014 và tham gia Hội thi “Tin bọc trẻ” toàn quốc lần thứ XX nám 2014 thông tin cụ thồ như sau:

1.     Thời gian: Tổ chức thi: Ngày 26/6/2014

2.     Địa điểm: Trường THPT Kon Tum., số 04 Trần Phú — TP. Kon Tum

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.