Sở GD&ĐT trien khai cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-BGDĐT ngày 26/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam”; Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum triển khai hai cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia về thiết kế bài giảng e_Learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam”, nội dung cụ thể như sau:

Mục đích cuộc thi:

1.1. Đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học;

1.2. Bước đầu xây dựng bộ Dư địa chí Việt Nam trên cơ sở ứng dụng bài giảng e-Learning.

Xây dựng nguồn tư liệu về đất nước, con người Việt Nam trên 63 tỉnh, thành phố để tạo ra nguồn tư liệu ban đầu cho đề án xây dựng một bộ Dư địa chí Việt Nam trong tương lai. Qua đó bổ sung tư liệu cho các môn học Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lí. Đồng thời cũng tạo điều kiện giới thiệu về đặc tính tiềm năng kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.