Tập huấn cản bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 5341 /BGDĐT-VP ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phô thông vê tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn; Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phố thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn như sau:

I. Nội dung tập huấn:

1. Môt số vấn đề chung về dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn theo phương pháp dạy học tích cực, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiền và tổ chức hoạt động trãi nghiệm sáng tạo của học sinh trung học phố thông.

2. Nghiên cứu phân tích rút kinh nghiệm một số chủ đề dạy học tích hợp, liên môn.

3. Thực hành và thiết kế tiến trình và tổ chức dạy học một số chủ đề tích họp, liên môn.

4. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học trong mối liên hệ phù hợp với dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn.

Địa điểm và thời gian tập huấn

1. Lĩnh vực Khoa học xã hội: Tập huấn tại thành phố Đà Nang

– Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, số 02 Ông ích Khiêm, quận Hải Châu, TP Đà Nằng.

– Thời gian: Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 04/11/2015. Khai mạc 8h00 ngày 01/11/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 3 1/10/2015).

2. Lĩnh Vục Khoa học tự nhiên: Tập huấn tại tỉnh Đăk Lắk

– Địa điếm: Khách sạn Công đoàn Ban Mê, số 09 Nguyễn Chí Thánh, thành phổ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk.

– Thời gian: Từ ngày 06/11/2015 đến ngày 09/11/2015. Khai mạc 8h00 ngày 06/1 1/201 5 (đón học viên từ 14h00 ngày 05/11/2015).

3. Lĩnh vực Công nghệ – kỹ thuật: Tập huấn tại tỉnh Lâm Đồng

Địa điểm: Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phổ Đà Lạt, sô 01 Yersin, phường 10, thành phô Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông.

– Thời gian: Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 05/11/2015. Khai mạc 8h00 ngày 02/11/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 01/11/2015).

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm : 1183.pdf

Phòng GDTrH