Thông báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số tư liệu: 02 TB/TU
Ngày ban hành:
File đính kèm: 3488

Đại hội đại biểu Đãng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức từ ngày 01-10-2015 đến ngày 03-10-2015 tại Hội trường Ngọc Linh, thảnh phố Kon Tum. Dự Đại hội có 342/343 đại biểu (trong đó: có 44 đại biểu đương nhiệm, 298 đại biểu bầu; 02 đại bỉểu dự khuyết được chuyển thành dại biểu chính thức; 01 đại biểu đương nhỉệm vắng mặt suốt thời điểm diễn ra Đại hội (vì lý do sức khỏe) đại diện cho gần 24.000 đảng viên của 15 đảng bộ trực thuộc Tinh uỷ.

1.   Đại hội đã thảo luận vã biểu quyết thòng qua Báo cảo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung uơng 4 (khóa XI) “Một số vấn để cấp bách về xây dựng Đàng hiện nay” cùa Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lẳn thứ XII của Đảng.

2.   Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV gồm 54 đồng chí. Trong đó: nữ  08 đồng chí (14,8%); dân tộc thiểu số 18 đồng chí (33,3%); tuổi bình quân 49,21 tuổi; tái cử 35 đồng chí (64,8%).

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gôm 15 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục gỉữ chửc Bỉ thư Tỉnh ủy khóa XV; các đồng chí Y Mửi, Đào Xuân Quí được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa XV; bầu Uỳ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Vãn Hòa tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khóa XV.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Tỉnh Ủy Kon Tum