Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Kế hoạch tuyển dụng: Tải tại đây

2. Phụ lục : Chỉ tiêu tuyển dụng: Tải tại đây

3. Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây

4. Hướng dẫn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tải tại đây

5. Hướng dẫn nộp lệ phí thi tuyển: Tải tại đây

6. Tài liệu ôn tập:

6.1. Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức 2022: Tải tại đây

6.2. Mẫu giáo án: Tải tại đây

6.3. Tài liệu ôn tập: tải tại đây