Triển khai cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ các Thể lệ số 16/TLCT-BTC, 17/TLCT-BTC ngày 27/11/2013 của Ban tổ chức hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Kon Tum về Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 6 năm 2014 và Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ 6 năm 2014-2015;

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở  triển khai các cuộc thiCuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, như sau:

  1. Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng
  2. Thể lệ cuộc thi:

Thể lệ số 16/TLCT-BTC ngày 27/11/2013 của Ban tổ chức hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Kon Tum (gửi kèm).

  1. Triển khai tham dự cuộc thi:

a.  Đối với các trường, TT GDTX thực hiện các công việc sau:

– Phổ biến cho giáo viên, học sinh về nội dung Cuộc thi.

– Các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn cho học sinh trong việc chọn giải pháp dự thi (Sở giới thiệu một số giải pháp của các cuộc thi trước đây để tham khảo ở phụ lục 2).

– Tổng hợp tên các giải pháp của học sinh đăng ký, báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện/TP (đối với trường thuộc Phòng) hoặc Sở GD&ĐT (đối với đơn vị trực thuộc Sở) trước ngày 10/2/2014 (theo mẫu phụ lục 1).

– Nhà trường tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất; các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn  học sinh trong việc thực hiện giải pháp.

– Sau khi thực hiện thành công giải pháp, nộp giải pháp dự thi theo thời gian và địa điểm ở thể lệ Cuộc thi; đồng thời lập danh sách báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện/TP (đối với trường thuộc Phòng) hoặc Sở GD&ĐT (đối với đơn vị trực thuộc Sở) trước ngày 20/5/2014 để các cấp đánh giá Cuộc thi.

b. Đối với các Phòng GD&ĐT:

Triển khai và đôn đốc các trường thuộc quyền quản lý tham dự Cuộc thi. Tổng hợp danh sách các giải pháp do các trường đăng ký, báo về Sở GD&ĐT trước ngày 15/2/2014. Tổng hợp các giải pháp dự thi, báo về Sở GD&ĐT trước ngày 25/5/2014. Đánh giá, rút kinh nghiệm về triển khai Cuộc thi.

  1. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
  2. Thể lệ cuộc thi:

Thể lệ số 17/TLCT-BTC ngày 27/11/2013 của Ban tổ chức hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Kon Tum (gửi kèm).

  1. Triển khai tham dự cuộc thi:

a. Đối với các trường, TT GDTX thực hiện các công việc sau:

– Phổ biến cho cán bộ, giáo viên, sinh viên về nội dung Hội thi.

– Các cán bộ, giáo viên, sinh viên nghiên cứu, chọn giải pháp dự thi.

– Tổng hợp tên các giải pháp của CB, GV, SV đăng ký, báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện/TP (đối với trường thuộc Phòng)hoặc Sở GD&ĐT (đối với đơn vị trực thuộc Sở) trước ngày 10/2/2014 (theo mẫu phụ lục 1).

– Nhà trường động viên, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất cho cán bộ, giáo viên, sinh viên thực hiện giải pháp. Sản phẩm hoàn thành nộp về Ban tổ chức theo Thể lệ Hội thi.

– Sau khi thực hiện thành công giải pháp, nộp giải pháp dự thi theo thời gian và địa điểm ở thể lệ Hội thi; đồng thời lập danh sách báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện/TP (đối với trường thuộc Phòng) hoặc Sở GD&ĐT (đối với đơn vị trực thuộc Sở), thời gian trước ngày 15/7/2015 để các cấp đánh giá Hội thi.

b. Đối với các Phòng GD&ĐT:

Triển khai và đôn đốc các trường thuộc quyền quản lý tham dự Hội thi. Tổng hợp danh sách các giải pháp do các trường đăng ký, báo về Sở GD&ĐT trước ngày 15/2/2014. Tổng hợp các giải pháp dự thi, báo về Sở GD&ĐT trước ngày 15/7/2015. Đánh giá, rút kinh nghiệm về triển khai Hội thi.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT huyện/TP, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở  nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nôi dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.