Xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 832-CV/TĐTN-BTG ngày 25/7/2014 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng xét chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014;

Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng xét chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu ” tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.