Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhùng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũna;
Căn cứ Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị khi đê xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bố sung một sổ điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 14/7/2014 của Bộ Nội vụ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
Càn cứ Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014;
Thực hiện Công văn số 1930/UBND-NC ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Sở Giáo đục và Đào tạo (CiDĐT) xây dựng kể hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016 như sau:
L MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ PCTN nhằm đánh giá, nhận xét việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này của các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở trường học (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị). Qua đó phát hiện tồn tại, yếu kém nhằm xử lý hoặc chấn chỉnh kịp thời; giúp cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định của cơ quan cấp trên về công tác PCTN.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cản bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn ngành đối với công tác PCTN; ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động trong ngành đêu công khai minh bạch, góp phân sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát trỉên giáo dục tại địa phương.
Phát huy vai trò của xã hội, của quần chúng nhân dân và các cơ quan quản 1} nhà nưởc về giảo dục, từ dó tạo ra phong tráo sấu rộng trong cồng tác PCĨN, từng bước hình thành văn hỏa chống tham nhìing; đồng thời thực hiện nhiệm vụ. biện pháp PCTN, thực hành tict kiệm, chông lãng phí phải được tiên hành đông bộ từ Jãnh dạo nhà trường dến cán bộ, giảo viên, nhân viên. Gãn nhiệm vụ PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc “Học tập và lâm theo tấm gương đạo đức Hô Chí Minh” trong Ngành giáo dục.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nhiêm vu chung
– Sở GDĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành đấy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản chỉ đạo của ƯBND Tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy; triển khai Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quôc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục.
– Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 (khóa X) về công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Sở, Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc. Ap dụng hệ thống quản lý chát lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong giải quyết công việc, công khai các thu tục hành chính, quy trình giải quyết công việc đối với các tô chức cá nhân, đảm bảo nhanh gọn, chính xác, đúng quy định pháp luật, không gây phiên hà cho nhân dân.
2. Các nhiệm vụ cụ thể
2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng yêu cầu của UBND tỉnh Kon Tum, Bộ GDĐT và Sở GDĐT trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.
2.2. Tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước theo đúng Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính; Thông tư 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 về việc hướng dẫn việc công khai tài chính đôi với các quỹ có nguôn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguôn gôc từ khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính của Thủ tướng Chính phú; Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giảng dạy của hệ thống giáo dục quôc dân. Thực hiện công khai trong công tác khảo thí, câp phát văn bằng chứng chi và cỏng tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; thực hiện đầy đủ quy định vê tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng. Tô chức câp giây phép dạy thêm học thêm (DTHT) trong và ngoài nhà trường theo đúng quy định.
2.3. Xây dựng quy trình, tiẽu chuẩn tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, giáo viên đảm bảo công băng, khách quan. Thực hiện công khai việc tuyên dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công khai quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ công chức, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong các môi quan hệ xã hội.
2.4. Các đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù họp, chặt chẽ, đúng quy định. Thực hỉộn đúng các chẻ độ chinh sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhất là đối với học sinh vủng sâu, vùng xa, vùng đông bào DTTS được hưởng các khoản trợ cấp, miền và giảm theo quy định. Đặc biệt các chè độ chính sách dành cho học sinh nội trú và bán trứ cẩn được triển khai nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng, không để nhừng hạn chế thiểu sót của một vài tô chức, cá nhân làm suy giảm niêm tin cùa nhân đàn đỏi với Dâng vả Nhả nước trong việc thực hiện các chính sách về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiềm tra. Kiểm tra diện rộng công lác quản lý của Thủ trưởng các đơn vị về xây dựng ke hoạch, triên khai và kẻt quá thực hiện nhiệm vụ năm học; kiểm tra việc tô chức quản lý hoạt động DT1ĨT; kiểm tra việc sử dụng kinh phí phụ đạo, giãn tiết theo kế hoạch thực hiện Đẻ án nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh DTTS; kiêm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học; tuyển sinh vào các lóp đầu cấp; công tác thi và xét công nhận tốt nghiệp các cấp học; tuyển sỉnh vào các trường chuyên nghiệp.
2.6. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, viên chức trong Ngành được thực hiện đúng theo Công văn số 2686/ƯBND-NC ngày 21/11/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức năm 2013 dựa trên nội dung Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngàỵ 17/7/2013 của Chính phủ “về minh bạch tài sản, thu nhập“ và Thông tư so 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phú về việc Hướng dẫn thi liủnh các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Thủ trưởng các đơn vị rả soát lại đôi tượng kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị mình; yêu cầu các đối tượng thuộc diện kê khai thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai. Đồng thời, niêm yết công khai bản kê khai đúng quy định.
2.7. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với giải quyết KNTC. Kịp thời xác minh và kết luận đối với các đơn tố cáo về hành vi tham nhũng đúng thẩm quyền, công khai kết quả giải quyết nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tiêu cực đôi vớỉ các dơn vị khác. Thực hiện đúng các quy định vê trình tự xử lý đơn thư tố cáo nói chung và tố cáo về tham nhũng nói riêng, xử lý nghiêm minh theo thẩm quyên và đề xuất cấp có thẩm quyển giải quyêt theo quy định của pháp luật. 
2.8. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy chế làm việc; quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác, đặc biệt chú ý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kẻ hoạch PCTN và việc thực hiện Quy chế dân chú ờ cơ sờ. Thông qua các buôi sinh hoại chính trị, các hoạt động ngoại khóa tại các dơn vị tíen hành lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục học sinh và sinh viên trên địa bàn nhận thức trách nhiệm của bản thân trong việc PCTN.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.