Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công vãn số 739/UBND-KTTH ngày 20/04/2015 của UBND tỉnh Kon Tum V/v triển khai thực hiện Quyết định số 365/QDĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giáo dục vả Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2016 với các nội dung sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
– Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý; phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện lãng phí trong hoạt động giáo dục và đào tạo.
– Làm cơ sở cho các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kể hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, đon vị mình.
– Thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biển mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống làng phí trong các hoạt động ở Sở và cảc cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục.
– Xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với cán bộ công chức, viên chức có hành vi lãng phí tại đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra lãng phí tại đơn vị.
B. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH
1. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chưong trình hành động của Bộ GDĐT và của UBND Tỉnh về thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí
– Để đảm’ bảo thực thi Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở GD&ĐT xây dựng, ban hành các văn bản của Sở để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các hoạt động của đon vị.
– Sở GD&ĐT rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có kế hoạch bổ sung, sửa đổi, trình cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó sẽ chỉnh sửa hoặc loại bỏ các quy định không phù hợp với yêu cẩu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gây lãng phí ngân sách Nhà nước, tài sản, lao động và thời gian lao động của CB, cc.
2. Hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống ỉãng phí
Sở GD&ĐT rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lập danh mục các định mức tiêu chuẩn, chế độ còn thiếu hoặc không phù hợp để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành cho phù hợp với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện nay.
3. Thực hiện công khai dân chủ, tạo đỉều kiện kiểm tra, gỉám sát vỉệc thực hành tiết kiệm, chéng lãng phí
Sở GD&ĐT và các đơn vị trong ngành thực hiện công khai, minh bạch các lĩnh vực về tài chính theo đúng qui định của pháp luật. Tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.