Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2023-2024.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.