Kết luận thanh tra hoạt động DTHT ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum

Kết luận thanh tra hoạt động DTHT ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 06/6/2024, Thanh tra Sở GDĐT đã ban hành Kết luận thanh tra số 20/KL-TTr về việc thanh tra hoạt động DTHT ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2023-2024

Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2023-2024

Lượt xem:

Ngày 04/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 83/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2023-2024.   Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024.

Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024.

Lượt xem:

Ngày 05/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 58/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024.

Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024.

Lượt xem:

Ngày 05/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 58/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra công tác thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2023-2024

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2023-2024

Lượt xem:

Ngày 01/02/2024, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc Phòng, năm học 2023-2024. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.       [...]
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2023

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2023

Lượt xem:

Ngày 19/01/2024 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 54/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại Trường PT DTNT huyện Đăk Glei và Trường THCS THSP Lý Tự Trọng

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại Trường PT DTNT huyện Đăk Glei và Trường THCS THSP Lý Tự Trọng

Lượt xem:

Ngày 28/12/2023, Thanh tra Sở GDĐT đã ban hành Kết luận số 36/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại Trường PT DTNT huyện Đăk Glei và Trường THCS THSP Lý Tự Trọng, năm học 2023-2024. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra hành chính tại Trường PT DTNT huyện Đăk Tô

Kết luận thanh tra hành chính tại Trường PT DTNT huyện Đăk Tô

Lượt xem:

Ngày 27/11/2023, Thanh tra Sở GDĐT đã ban hành Kết luận số 27/KL-TTr về việc kết luận thanh tra hành chính tại Trường PT DTNT huyện Đăk Tô, năm học 2023-2024. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra coi thi, chấm thi chọn đội tuyển thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024

Thông báo kết quả kiểm tra coi thi, chấm thi chọn đội tuyển thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024

Lượt xem:

Ngày 29/8/2023, Sở GDĐT đã ban hành Thông báo số 120/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra coi thi, chấm thi chọn đội tuyển thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi Kỳ thi TN THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum

Kết luận thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi Kỳ thi TN THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 15/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi Kỳ thi TN THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum

Kết luận thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 16/7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum

Kết luận thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 16/7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT 2023

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT 2023

Lượt xem:

Ngày 25/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 104/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường PT DTNT huyện Đăk Hà

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường PT DTNT huyện Đăk Hà

Lượt xem:

Ngày 30/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường PT DTNT huyện Đăk Hà, năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi Nghề phổ thông năm học 2022-2023

Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi Nghề phổ thông năm học 2022-2023

Lượt xem:

Ngày 11/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 83/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác thi Nghề phổ thông, năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Duy Tân

Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Duy Tân

Lượt xem:

Ngày 13/4/2023, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT về việc kết luận thanh tra hành chính tại Trường THPT Duy Tân. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông

Lượt xem:

Ngày 10/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 19/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Đăk Glei

Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Đăk Glei

Lượt xem:

Ngày 09/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 18/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Đăk Glei. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại trường THPT Quang trung

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại trường THPT Quang trung

Lượt xem:

Ngày 20/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 11/KL-SGDĐT về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại trường THPT Quang trung. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Ngày 20/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 10/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kết luận thanh tra xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Lượt xem:

Ngày 26/8/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-SGDĐT về việc thanh tra xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra đơn thư tại Trường THPT Trường Chinh

Thông báo kết quả kiểm tra đơn thư tại Trường THPT Trường Chinh

Lượt xem:

Ngày 22/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 94/TB-SGDĐT ngày về việc kết quả kiểm tra đơn thư tại Trường THPT Trường Chinh. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Kết luận thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 26/7/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 07/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tẹp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2022

Kết luận thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2022

Lượt xem:

Ngày 20/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Trang 1 / 212 »