Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 10/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2022-2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.