Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/01/2024 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 54/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.