Kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Duy Tân

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/4/2023, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT về việc kết luận thanh tra hành chính tại Trường THPT Duy Tân.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.