Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường PT DTNT huyện Đăk Hà

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường PT DTNT huyện Đăk Hà, năm học 2022-2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.