Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 19/TB-SGDĐT về việc Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Kon Plông.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.