Kết luận thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.