Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Ngô Mây

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 11/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Ngô Mây.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.