Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung hoc phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SGDĐT về Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.