Kết luận thanh tra hành chính tại Trường THPT Phan Bội Châu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra hành chính tại Trường THPT Phan Bội Châu, năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm theo./.